PUB

Opinião

Rizultadus di ensinu bilingi na anu letivu 2013/2014

Fernando Jorge Martins i Marciano Moreira

Prujetu di Ensinu Bilingi “Si Ka Fila Tudu, Ta Fila Un Pónta”

Nu ta ilustra kes prinsipal rizultadu di 1º anu letivu di spiriensia pilotu di ensinu bilingi ki Polu nº III di Skola di Ensinu Baziku di Ponta d’Agu sosializa internamenti na 28/11/2014 atraves di lansamentu di disdobravel i di atividadis kultural envolvendu alunus di se turma bilingi i alunus di turma bilingi di Flamengus – ses konvidadu. Na kualidadi di konvidadus, staba inda prizenti diversus personalidadi ki sa ta kontribui pa susesu di es 1º spiriensia ofisial li na Kabu Verdi.

Na anu letivu 2013/2014 na Polu nº III di Skola di Ensinu Baziku di Ponta d’Agu – Praia ku na Skola di Ensinu Baziku di Flamengus –  San Migel, inisia ofisialmenti spiriensia di ensinu bilingi denominadu “Si Ka Fila Tudu, Ta Fila Un Pónta” na anbitu di prujetu di investigason sobri bilingismu sistematiku ki Ana Josefa Cardoso sa ta faze pa se dotoramentu.

E un bilingismu di tipu 50-50. Istu e, undi 2 lingua ten mesmu tenpu ker komu objetu di studu ker komu lingua di ensinu di otus disiplina.

Tantu na un lingua sima na kelotu, ta privilejiadu konpitensia kumunikativu: ntende, papia,  le i skrebe.

Rizultadus kuantifikadu

Grafiku li di baxu ta mostra ma abilidadi di papia purtuges di alunus di turma bilingi di Ponta d’Agu, e signifikativamenti superior a abilidadi di papia purtuges di turma di kontrolu di mesmu skola. Turma di kontrolu e kel undi uzadu so purtuges komu objetu i veikulu di ensinu. Turma bilingi ku turma di kontrolu, es dadu mesmu imajen pa es papia del na purtuges. Es izami kontese na fin di primeru anu di skolaridadi. Di 34 alunu di turma bilingi, 29 da risposta na lingua purtuges i 5 da risposta na lingua kabuverdianu misturadu ku lingua purtuges; di 35 alunu di turma di kontrolu, 16 da risposta na lingua purtuges, 1 da risposta na lingua kabuverdianu misturadu ku lingua purtuges i 18 da risposta na lingua kabuverdianu.

Grafico_reportagem criolo

Pertu di final di 1º anu di skolaridadi (na mes di maiu di 2014) i pa avalia konpetensia na skrebe purtuges, pididu alunus di turma bilingi di Ponta d’Agu pa skrebe ses mai un karta na purtuges. Kel li e mensajen di un di kes alunu:

Reportagem criolo

Banda fin di 1º anu di skolaridadi, podu turma bilingi ta diskreve, na lingua kabuverdianu, un sekuensia di imajens ki es ba ta mostradu. Es sekuensia di imajens ta daba konta di kuze ku kuze ki kontese ku un kriansa duranti un dia. Ale li diskrison ki un di kes alunu faze:

Reportagem criolo_2

Marciano_2

Turma bilingi di Ponta d’Agu kantu ben, na final di 1º anu di skolaridadi, un spesialista di Mérka pa avalia es spiriensia pilotu i orienta un seminariu sobri ensinu bilingi


Turma bilingi di Flamengus – San Migel ku respetivus profesor na / di lingua purtuges ku na / di lingua kabuverdianu

Turma bilingi di Flamengus – San Migel ku respetivus profesor na / di lingua purtuges ku na / di lingua kabuverdianu

Marciano_1

Profesoris di kes 2 turma bilingi duranti aprizentason di rizultadus: di skerda pa direita: Nozalina Gomes, Augusto Correia, Mª Alice Ribeiro i Fernando Jorge Martins

PUB

Adicionar um comentário

Faça o seu comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

PUB

PUB

To Top